เฮาบ่ฮัก ไผจะมาฮัก เฮาบ่เฮียน ไผจะมาเฮียน เฮาบ่สืบ ไผจะมาสืบ

กินเมื่อยามร้อน ฟ้อนเมื่อยามเมา


กินเมื่อยามร้อน ฟ้อนเมื่อยามเมา
 หมายถึง กินอาหารขณะที่ยังร้อน ฟ้อนรำขณะที่ยังมึนเมำ เป็นการกระทำ ที่ถูกกาลเทศะ

“กิ๋นเมื่อใจ๋ยัง กิ๋นเมื่อดังสาบ”


กินเมื่อใจยัง กินเมื่อดังสาบ

เขียนคำอ่านให้ใกล้เคียงเสียงพูดของชาวล้านนาว่า
“กิ๋นเมื่อใจ๋ยัง กิ๋นเมื่อดังสาบ”

แปลว่าให้ถือโอกาสกินขณะที่มีลมหายใจ และกินเมื่อจมูกยังได้กลิ่นอยู่

สำนวนนี้เป็นภาษิตสอนว่า
ให้รู้จักใช้โอกาสดำรงชีวิตอย่างมีประโยชน์ในช่วงระยะเวลาที่มีชีวิตอยู่
ก่อนที่จะถึงวัยชราภาพและสิ้นใจตายไปตามกาลเวลา.


กินปันพี่ พี่ปันน้อง

กินปันพี่ พี่ปันน้อง

“กล้วยบ่สุกก๋าบ่กิ๋น”กล้วยบ่สุกก๋าบ่กิ๋น  อ่าน  (-ก้วย-บ่อ-สุก-ก๋า-บ่อ-กิ๋น-)

หมายถึง.....ยังนำไปใช้ประโยชน์ไม่ได้ เพราะไม่ถึงเวลาที่เหมาะสม 

ก้นหม้อบ่ฮ้อน บ่เป็นแต่ไห มันเป็นแต่ไฟ บ่าใจ้กับหม้อก้นหม้อบ่ฮ้อน บ่เป็นแต่ไห มันเป็นแต่ไฟ บ่าใจ้กับหม้อ
(อย่าด่วนตัดสิน สาเหตุของปัญหา ควรพิจารณาให้รอบคอบเสียก่อน)