เฮาบ่ฮัก ไผจะมาฮัก เฮาบ่เฮียน ไผจะมาเฮียน เฮาบ่สืบ ไผจะมาสืบ

ค่าวฮ่ำ ลาต๋าย


เผยแผ่ครั้งแรกใน วารสารลมแล้ง เมษายน 2552  ก่อนเสียชีวิตประมาณ  2 เดือน