เฮาบ่ฮัก ไผจะมาฮัก เฮาบ่เฮียน ไผจะมาเฮียน เฮาบ่สืบ ไผจะมาสืบ

สืบสานต๋ำนานปิงห่าง- ไส้อั่วหละปูนครั้งที่๖มโนนัย หัวใจ๋จื่นจ๊อย ม่อนจักไขถ้อย กวีโวหาร 
ฮ่วมอนุรักษ์ จักนำสืบสาน เป๋นเรื่องต๋ำนาน หื้อมันถี่ถ้อย 
คนเมืองหละปูน อุ่นใจ๋บ่หน้อย ฮักษาฮีตฮอย เคร่งครัด 

ต๋ำบลอุโมงค์ เกี่ยวโยงแม่นตั๊ด มีประวัติอั้น ยาวนาน 
กำนันคนเก๊า เข้าบริหาร จื่อหลวงประทาน ขุนอุโมงค์เจ้า 
ส่วนคนตี้สอง ปกครองต่อเข้า จื่อ หมื่นบุญตัน ต้านต๊าว 


ปกครองกั๋นมา ผาสุกจื่นย้าว ทำนาปลูกข้าว กั๋นไป 
หลายปี๋เจ้นล้ำ น้ำเปลี่ยนตางไหล ปิงเลยห่างไป เป๋นต๋ำนานหั้น 
จวบเป๋นต๋ำบล อุโมงค์ดั่งอั้น ความเจริญตัน บ่ล่ะ 

สองห้าสี่สอง รับรองฐานะ เตศะบาลอั้น ต๋ำบล 
อุโมงค์เขตค้าย บ่ได้สับสน ปายในชุมชน มีหลายหมู่บ้าน 
สันมะคับตอง ฮ่องกอกถิ่นถ้าน ป่าเห็วป่าลาน คะค้อย 

ป่าเส้าหนองหมู บ้านแม่ฮ่องน้อย จัยสถานบ้าน อุโมงค์ 
ต้นม่วงขี้ย้า หน้าวัดเขตโขง เลยเป๋นจื่อโยง ก๋อม่วงจ๋นได้ 
บ้านไร่แถมกา ปล๋ายนาโหล่งใต้ ฮ่วมเป๋นวงใย จ้าดเจื้อ 

ชุมชนอุโมงค์ โยงสายเอื้อเฟื้อ สามัคคีเกื้อ ตางบุญ 
กลุ่มคนหมู่นัก ฮ่วมฮักอุดหนุน สืบสานก๊ำจุน ฮีตฮอยเก๊าเหง้า 
ตางศาสนา อารามเกศเกล้า ป๊กห่มองค์เลา ท่านพระ 

ต๋ำบลอุโมงค์ เตื่อมโยงบ่ล่ะ ประกวดแห่งถ้อย ต๋ำนาน 
ปิงห่างเฮานี้ มีก๋ารสืบสาน ค่าวจ๊อยโบราณ หื้อมันสืบกว้าง 
ดนตรีปื้นเมือง เลื่องลืออวดอ้าง เปื้อสานแนวตาง สืบไว้ 

ตึงกล๋องมองเซิง เป๋นเจิงจ่องไจ๊ ไขจ๋าเล่าอู้ กำยอง 
หละปูนเฮานี้ มีนักถมถอง นักค่าวมือทอง นักจ๊อยเก่งกล้า 
ตึงนักดนตรี ฝีมือก้าวหน้า ปื้นเมืองล้านนา เต๊ศต๊อง 

วัฒนธรรม หนุนนำเกี่ยวก๊อง ของหลายอย่างอี้ เนอนาย 
ของเก่าอย่าฮ้าง มันจ้างสูญหาย แก๋งเก่าตูมดาย จ้างเน่าเหียจ้อย 
อย่าหนีแสงไฟ ไปเป่าหิ่งห้อย มันไกล๋จอยวอย ขอบฟ้า

ปี้น้องผิดกั๋น เหมือนน้ำกับพร้า บ่ปุ๊ดขาดคว่ำ จีรัง 
ฮีตเก่าฮอยนี้ ตี้คนรุ่นหลัง เปิงควรระวัง อย่าดูหมิ่นได้ 
ฝรั่งมาหัน ว่าดีแต้ใบ้ ขอถ่ายรูปไป พร่ำพร้อม 

คนเมืองหมู่เฮา ถ้าเมาหลิ่งน้อม หอมของใหม่อั้น มันดี 
ความหายนะ มาปะดีหลี ขอกึ๊ดหื้อมี ใจ๋อันห่วงห้อย 
ฮีตป๋าเวณี ตี้เฮาบ่ด้อย ธรรมเนียมฮีตฮอย ส่วนนี้ 

ไม้ต้องมีแก๋น แน่นเพราะเปลือกปี้ เป๋นของเก่ากี้ โบราณ 
เมืองหละปูนนี้ มีจื่อกล่าวขาน รุ่งเรืองเมินนาน ปันปี๋ล่วงได้ 
แม่จ๋ามเตวี มีคุณแต้ใบ้ หริภุญชัย ก่อนนั้น 

เฮาเป๋นลูกหลาน ควรสานต่อจั๊น เป๋นก๋ารตอบส้าย แตนคุณ 
ของเก่าเก็บไว้ เต๋มใจ๋อุดหนุน จะเป๋นนาบุญ บ่หายเหือดแห้ง 
จะเป๋นโจคจัย สายใยเตื่อมแถ้ง แสงแก้วมณี จ้วยก๊ำ 

คนเมืองหละปูน ขอบคุณยิ่งล้ำ นายกใจ๋ป้ำ คนยอง 
นำจาวคณะ มาฮ่วมสืบถอง วัฒนธรรมทอง ของดีปื้นบ้าน 
พัฒนาอุโมงค์ เตื่อมโยงเสี้ยงถ้าน อยู่สุขสำราญ ทั่วทิศ 

กล๋อนระบำ นำมาแต่งคิด สิบสี่บทถ้วน ยาวมา 
พรรณนา มาเปียงเต้าอี้ เต้านี้วาดวางกำ ก่อนแหล่นายเฮย นายถนอม ปาจา 
๔๓ /๑ หมู่ ๗ บ้านสันห่าวหมู่๗ ต.บ้านกลาง 
อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ ๐๘๖-๙๑๔๘๕๓๗ 

๑ มกราคม ๒๕๕๐