เฮาบ่ฮัก ไผจะมาฮัก เฮาบ่เฮียน ไผจะมาเฮียน เฮาบ่สืบ ไผจะมาสืบ

ชมรมกวีล้านนา

ที่มา : http://www.teeneelanna.comสัมภาษณ์พ่อครูนันท์ นันท์ชัยศักดิ์
ประธานชมรมกวีล้านนา (2544-2555)
เรื่องความเป็นมาของชมรมกวีล้านนา และงานดำหัวพญาพรหม
31-3-2555 ณ บ้านพ่อครูนันท์ (ลำพูนโฆษณา) อ. เมือง ลำพูน

ชมรมฟื้นฟูกวีล้านนา หรือ ชมรมกวีล้านนา ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2527
โดยการนำของ อ.กำธร จินดาหลวง (จินดาพรหม จินดาหลวง)
ด้วยเงินทุนตั้งต้น 5,000 บาท

(จากเงินรางวัล การประกวดค่าว อนุสาวรีย์สามกษัตริย์)
ได้รวบรวม นักค่าว นักกวีในภาคเหนือ    มีป้อคำคม สุรวงศ์  
หรือ ป้อหนานก้องเก้าเป็นประธานคนแรก

มีคณะกรรมการ อาจารย์ทิว วิชัยขัทคะ ,
อาจารย์ไกรศรี นิมมานเหมินทร์, อาจารย์มณี พยอมยงค์,

อาจารย์สิงห์แก้ว  มโนเพชร, อาจารย์อุดม รุ่งเรืองศรี, ฯลฯ เป็นต้น

ทำเนียบ ประธานชมรมกวีล้านนา
1. ป้อคำคม สุรวงศ์                สมัยที่ 1
2. คุณอํานวย กลําพัด            สมัยที่ 2-3
     (ได้จัดสร้าง อนุสาวรีย์พญาพรหม )
3. ป้อสิงห์แก้ว  มโนเพชร      สมัยที่ 4

4. ป้อครูนันท์ นันท์ชัยศักดิ์      สมัยที่ 5 - ปัจจุบัน

ปัจจุบัน มีสมาชิกที่ลงทะเบียนกว่า 500 คน