เฮาบ่ฮัก ไผจะมาฮัก เฮาบ่เฮียน ไผจะมาเฮียน เฮาบ่สืบ ไผจะมาสืบ

ค่าวหมอเจ้าฟ้าคือประทีปแห่งความศรัทธา


ยอผะหนม บังคมบาทพระ องค์เอกจัยยะ แห่งเมืองสยาม 
นาบุญห่มฟ้า ก้องหล้าเขตขาม มหิดลนาม งดงามบ่หน้อย 
ได้ฮ่วมสมปาน สานดีถี่ถ้อย เป๋นสายใยฮอย จ่องจั๊ก 

คนในแผ่นดิน ถิ่นไทยใฝ่ฮัก ประจักษ์กราบไหว้ วันตา 
ผลงานป้อไท้ ทรงได้อ่วงหา ปัดเป่าภัยยา ตี้มาเกี่ยวข้อง 
ทรงบำเพ็ญต๋น บนความถูกต้อง เปื้อถิ่นแดนทอง เป่งว่ะ 


เป๋นอานิสงค์ แห่งองค์ท่านพระ ผะกฎแจ่มแจ้ง ดวงทัย 
ทรงสละทรัพย์ นับเป๋นปัจจั๋ย ก๋องทุนแพทย์ไทย สานใยแผ่กว้าง 
สืบเสาะค้นหา ตั๋วยาเอกอ้าง เปื้อเป๋นแนวตาง หลิ่งน้อม 

ฟูมฟักฮักษา เยียวยาไคว่พร้อม ใส่ใจ๋แวดอ้อม จุมคน 
สร้างโฮงบาลไว้ ในก๋ารกุศล เป๋นมิ่งมงคล แผ่ผลแบบเบ้า 
ก๋ารแพทย์แผนไทย สดใสบ่เส้า เปื้อพสกเฮา กู้จั๊น 

ส่งนักเรียนไทย ไปเฮียนหมอนั้น ผลประโยชน์หั้น ยืนยาว 
ริเปียรก๊อนไก๊ เปื้อได้สืบสาว สร้างเสริมจุมจาว คนไทยทั่วบ้าน 
เป๋นแพทย์เป๋นหมอ มาจ้วยต่อต้าน ฮักษาภัยพาล โรคฮ้าย 

ภัยยะก๋วนควี ถอยหนีเยื่องย้าย หดหายขาดคว่ำ เปปัง 
ได้หมอเจ้าฟ้า ราจาต๋นขลัง เหมือนมีบุญบัง ใสงามเป่งแจ้ง 
ทรงวางรากฐาน โครงก๋ารเตื่อมแถ้ง แป๋งอนามัย เตื่อมก๊ำ 

บุญของคนไทย บ่ได้เหลื่อมล้ำ บ่ปุ๊ดขาดคว่ำ อินทรีย์ 
ปวงคำหยาดย้อย ฮ้อยห่มสะหลี เหมือนแสงมณี ส่องนำทั่วหล้า 
ประทีปขูณา ศรัทธาแก่กล้า เป๋นผลพลา ส่งย้อน 

เสริมสร้างจุมคน ส่งผลสะต๊อน ย้อนสุขสู่บ้าน เมืองงาม 
พระหมอเจ้าฟ้า แหล่งหล้าสยาม มหิดลนาม ปิต๋าแพทย์หั้น 
คุณูปก๋าร ผลงานสอดดั้น ดั่งโสปาอัน เลิศฤทธิ์ 

นำน้อมกุศล ผลบุญความคิด สถิตย์ห่มเจ้า องค์คำ 
ค่าวระบำ นำมาเต้าอี้ เต้านี้สู่กั๋นฟัง ก่อนแหล่นายเฮย..... 


ด้วยเ กล้าด้วยกระหม่อม
_________________
รสสุคนธ์ รักษ์กวี 
ชมรมอนุรักษ์ภาษาวัฒนธรรมล้านนาเชียงใหม่สันป่าตอง