เฮาบ่ฮัก ไผจะมาฮัก เฮาบ่เฮียน ไผจะมาเฮียน เฮาบ่สืบ ไผจะมาสืบ

กินเมื่อยามร้อน ฟ้อนเมื่อยามเมา


กินเมื่อยามร้อน ฟ้อนเมื่อยามเมา
 หมายถึง กินอาหารขณะที่ยังร้อน ฟ้อนรำขณะที่ยังมึนเมำ เป็นการกระทำ ที่ถูกกาลเทศะ

“กิ๋นเมื่อใจ๋ยัง กิ๋นเมื่อดังสาบ”


กินเมื่อใจยัง กินเมื่อดังสาบ

เขียนคำอ่านให้ใกล้เคียงเสียงพูดของชาวล้านนาว่า
“กิ๋นเมื่อใจ๋ยัง กิ๋นเมื่อดังสาบ”

แปลว่าให้ถือโอกาสกินขณะที่มีลมหายใจ และกินเมื่อจมูกยังได้กลิ่นอยู่

สำนวนนี้เป็นภาษิตสอนว่า
ให้รู้จักใช้โอกาสดำรงชีวิตอย่างมีประโยชน์ในช่วงระยะเวลาที่มีชีวิตอยู่
ก่อนที่จะถึงวัยชราภาพและสิ้นใจตายไปตามกาลเวลา.


กินปันพี่ พี่ปันน้อง

กินปันพี่ พี่ปันน้อง

“กล้วยบ่สุกก๋าบ่กิ๋น”กล้วยบ่สุกก๋าบ่กิ๋น  อ่าน  (-ก้วย-บ่อ-สุก-ก๋า-บ่อ-กิ๋น-)

หมายถึง.....ยังนำไปใช้ประโยชน์ไม่ได้ เพราะไม่ถึงเวลาที่เหมาะสม 

ก้นหม้อบ่ฮ้อน บ่เป็นแต่ไห มันเป็นแต่ไฟ บ่าใจ้กับหม้อก้นหม้อบ่ฮ้อน บ่เป็นแต่ไห มันเป็นแต่ไฟ บ่าใจ้กับหม้อ
(อย่าด่วนตัดสิน สาเหตุของปัญหา ควรพิจารณาให้รอบคอบเสียก่อน)

สุภาษิตกำเมือง

ก้นหม้อบ่ฮ้อน บ่เป็นแต่ไห มันเป็นแต่ไฟ บ่าใจ้กับหม้อ
(อย่าด่วนตัดสิน สาเหตุของปัญหา ควรพิจารณาให้รอบคอบเสียก่อน)

กบไกล้ปากงู หนู้ใกล้บอกไม้ ชิ้นเกลือดังแมว
(ชายหยิงที่อยู่ใกล้ชิดกันมาก ย่อมยากที่จะหักใจ)

ดำหัวปี๋ใหม่เมือง ป้อครูนันท์


ภาษาพูด (กำเมือง)
ภาษาเขียน (ตั๋วเมือง)
วรรณกรรม (ค่าว ซอ กาพย์ ร่าย กะโลง กำฮ่ำ)
เป็นเอกลักษณ์ (เครื่องหมาย บ่งบอก)
เป็นเอกราช (สิทธิ เสรีภาพ)

ของหมู่เฮา คนเมืองล้านนา
หากเราสูญเสียสิ่งเหล่านี้ไป
โดยไม่เห็นสำคัญ และช่วยกันสานสืบต่อ
ก็เท่ากับเราสูญสิ้นความเป็น "คนเมือง"
ไปโดยสิ้นเชิง

พ่อครูนันท์ นันท์ชัยศักดิ์
ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทย
สาขาภาษา และวรรณกรรม 
ลำพูนโฆษณา
181/1 ถนนรอบเมืองใน
อำเภอเมือง
ลำพูน 51000
053-530359