เฮาบ่ฮัก ไผจะมาฮัก เฮาบ่เฮียน ไผจะมาเฮียน เฮาบ่สืบ ไผจะมาสืบ

“กิ๋นเมื่อใจ๋ยัง กิ๋นเมื่อดังสาบ”


กินเมื่อใจยัง กินเมื่อดังสาบ

เขียนคำอ่านให้ใกล้เคียงเสียงพูดของชาวล้านนาว่า
“กิ๋นเมื่อใจ๋ยัง กิ๋นเมื่อดังสาบ”

แปลว่าให้ถือโอกาสกินขณะที่มีลมหายใจ และกินเมื่อจมูกยังได้กลิ่นอยู่

สำนวนนี้เป็นภาษิตสอนว่า
ให้รู้จักใช้โอกาสดำรงชีวิตอย่างมีประโยชน์ในช่วงระยะเวลาที่มีชีวิตอยู่
ก่อนที่จะถึงวัยชราภาพและสิ้นใจตายไปตามกาลเวลา.