เฮาบ่ฮัก ไผจะมาฮัก เฮาบ่เฮียน ไผจะมาเฮียน เฮาบ่สืบ ไผจะมาสืบ

หมอเจ้าฟ้า

                           หมอเจ้าฟ้า
      ยอผะหนม            บังคมบาทพระ       องค์เอกจัยยะ          แห่งเมืองสยาม
นาบุญห่มฟ้า             ก้องหล้าเขตขาม      มหิดลนาม              ใสงามบ่หน้อย
ได้ฮ่วมสมปาน          สานดีถี่ถ้อย             เป๋นสายใยฮอย        จ่องจ๊ก

ค่าววันแม่

        ค่าววันแม่
    สิบสองสิงหา            มาเติงฮอดแล้ว           วันแม่ต๋นแก้ว            ลูกน้อมไหว้สา
คุณของแม่นี้                 ยิ่งใหญ่นักหนา           เอาพสุธา                   มาบวกฟ้ากว้าง
มหาสมุทร                    ลึกสุดเอกอ้าง              บ่เต้าใจ๋นาง               แม่ไท้
ลำบากยากจ๋น               แม่ทนเซาะไซ้             เปื้อหวังลูกได้            เจยบาน
ฮักในโลกนี้                  ตี้แสนไพศาล               หาไหนบ่ปาน           ฮักของแม่เจ้า......
                                                                                                           ฮักของแม่เจ้า......
                         
                            รสสุคนธ์     รักษ์กวี
                           (    ถนอม     ปาจา    )
ครูภูมิปัญญาไทยรุ่นที่  ๗    สาขาภาษาและวรรณกรรม
ประพันธ์มอบให้คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านท่ากาน

เนื่องในโอกาสวันแม่    ๑๒    สิงหาคม    ๒๕๕๕       

คำไหว้ครูป้อพระยาพรหมโวหาร

                      คำไหว้ครูป้อพระยาพรหมโวหาร
    ยอหัตถา                วันตานบน้อม               แตนดวงดอกส้อม            มาลัยบุบผา
ป้อครูต๋นเก๊า              เหนือเกล้าเก๋ศา             ลูกขอขมา                        ก่อนจ๋าเล่าถ้อย
นักเรียนต้าก๋าน          ลูกหลานตั๋วหน้อย        ฝึกเขียนตวยฮอย              ค่าวนี้
หม่อนพระยาพรหม   โวหารจ้วยจี๊                 สมองแจ่มแจ้ง                  โดยไว
มาเฮียนวันนี้               ลูกจะตั้งใจ๋                   สืบสานซอใย                   หื้อมันแผ่กว้าง...
                                                                                                                หื้อมันแผ่กว้าง....
                                                                        
                   คำไหว้ครูของเด็กนักเรียนบ้านท่าก๋าน

ในโครงการสืบสานวัฒนธรรมล้านนา   อุ้ยสอนหลานวันที่๒๗กรกฏาคม๒๕๕๕

ค่าวหัวอ๊กแม่สลาย

                 ค่าวหัวอ๊กแม่สลาย
     หัวอ๊กแม่หม้าย       ผัวมาต๋ายล๊ะ          มาตุ๊กสัปป๊ะ             มีลูกอยู่สอง
ป้อจายคนเก๊า              อายุสิบสอง            แม่ญิงคนรอง           อายุได้เก้า
อยู่ตวยกั๋นมา               สามคนลูกเต้า        ตุ๊กก่อทนเอา             ผ่อนพัก

ค่าวอ๊กแม่สลายแผ่นที่๒

               ค่าวอ๊กแม่สลายแผ่นที่๒
        เป๋นกั๋มอันใด          มาไคว่แน่แท้            น้ำต๋าของแม่               ฟูมฟาย
หัวอ๊กแม่นี้                     มาแตกสลาย             ลูกสาวลูกจาย              ทรพีฆ่า
กึ๊ดฮอดปามาน               เมินนานตั๋วข้า           ตุ๊กเวตะนา                   เจ้นล้ำ

ค่าวไว้อาลัยแด่...นายทิพย์ นาฟั่น (ลุงติ๊บ)

        ค่าวไว้อาลัยแด่...นายทิพย์   นาฟั่น  (ลุงติ๊บ)
     ยอหัตถา            วันตาทั่วทิศ                   ขมาญาติมิตร                 มากปวงหลวงหลาย
คนเฮามนุษย์           เกิดแก่เจ็บต๋าย               หาความสบาย               ตี้ไหนบ่ได้
เกิดมาไจ๊กั๋ม            ตวยนำไจ้ไจ้                  วันต๋ายวันใด                 บ่ฮู้

ค่าว...อยากหื้อเป๋นอย่างอี้

             ค่าว...อยากหื้อเป๋นอย่างอี้
    อยากหื้อเพื่อไทย       บ่ได้ขัดแย้ง            แตกเป๋นคู่แข่ง           ก๋ารเมืองเขื่องขาน
กั๊บประชาธิปัตย์           อู้ม่วนจ๋าหวาน        คุณมาร์คหน้าบาน     คุณปู๋ยิ้มหื้อ
คุณชวนคุณทักษิณ       ยินดีมาหยื้อ            สองคนจับมือ             บีบกั๊น

ค่าวฮ่ำเรื่องผี

                             ค่าวฮ่ำเรื่องผี  
       มิตสาติถี             อันผีนั้นเล๊า               ข้าจั๊กเล่าเก๊า                ตลอดเถิงป๋าย
ขอเจิญปี้น้อง             มิตรแก้วสหาย           บ่ว่าญิงจาย                เหมือนกั๋นจุผู้
คนเฒ่าเก่าหลัง           เปิ้นจั้งเล่าอู้                ว่าผีมีจริง                   เน่อไท้

ค่าวฮ่ำวันเก้าก๋อง

                   ค่าวฮ่ำวันเก้าก๋อง
      โบราณแต่เก๊า             เปิ้นเล่าลือกั๋น           เก้าค่ำเป๋นวัน          จ๋ำกั๋นหื้อได้
เปิ้นบ่ดีเอา                       เผาผีจี่ไหม้                 จั๊กลากยันไป          ป่าจ๊า
       เป๋นต๋ำนานของ         เก้าก๋องปี้น้า               เป๋นวันแฮงกล้า      ปามัว
มีญิงจื่อนั้น                      ตั๋ณหามีผัว                  หัวล้านใสนัว         เจ็ดคนเน่อเจ้า
มีวันหนึ่งนอ                   ผัวก่อกิ๋นเหล้า             กั๊บแก๋งเห็ดเอา        ป่าแพะ

ค่าวยินดีต้อนรับสู่เว็ปไซต์สันป่าตอง

            ค่าวยินดีต้อนรับสู่เว็ปไซต์สันป่าตอง
    เว็ปสันป่าตอง          ถิ่นทองบ่งจี๊             เปิดดูตี้นี้              เฮามีข่าวสาร
วรรณกรรมเก๊า           เอามาเล่าขาน            เป๋นเรื่องต๋ำนาน  โบราณเก่าเกื้อ
กวีล้านนา                  ภาษาอ่อนเอื้อ            กำคมกำเครือ       ค่าวจ๊อย
    เปื้อจะสืบสาน      ลูกหลานรุ่นน้อย        จะบ่ลืมถ้อย          วาตา
เป๋นก๋ารอนุรักษ์        ตางด้านภาษา             ของเมืองล้านนา   หื้อมาเป่งกว้าง
คนเมืองบ่เฮียน         บ่เขียนเล่าอ้าง             สูญหายวายวาง     แน่แล้ว
    จ้วยกั๋นฮักษา        บ่กลากล้าดแกล้ว        หื้อมันผ่องแผ้ว     ดีงาม
สนใจ๋เฮียนฮู้            โทรอู้ถ่องถาม              หมู่เฮามีความ      ยินดีสอนหื้อ
                                                                                              ยินดีสอนหื้อ......
                                                
                           รสสุคนธ์     รักษ์กวี
                         (      ถนอม     ปาจา      )
        ครูภูมิปัญญาไทยรุ่นที่  ๗    สาขาภาษาและวรรณกรรม
จากสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา   กระทรวงศึกษาธิการ ปี๒๕๕๔

                                                                            

ค่าวแอ่วสันป่าตอง

       เหมือนมีมนต์ขลัง        ฝังใจ๋ยอดม๊อน         มานึกห่วงข้อน           เนอนาย
กาดสล่านี้                          หากมีของขาย           โอทอปเรียงยาย          คันคลองสองข้าง
บ่อายถวาย                         หลายอย่างขึ้นห้าง     เอาของเฮาไป             บ่มเพาะ