เฮาบ่ฮัก ไผจะมาฮัก เฮาบ่เฮียน ไผจะมาเฮียน เฮาบ่สืบ ไผจะมาสืบ

ค่าวไว้อาลัยแด่...นายทิพย์ นาฟั่น (ลุงติ๊บ)

        ค่าวไว้อาลัยแด่...นายทิพย์   นาฟั่น  (ลุงติ๊บ)
     ยอหัตถา            วันตาทั่วทิศ                   ขมาญาติมิตร                 มากปวงหลวงหลาย
คนเฮามนุษย์           เกิดแก่เจ็บต๋าย               หาความสบาย               ตี้ไหนบ่ได้
เกิดมาไจ๊กั๋ม            ตวยนำไจ้ไจ้                  วันต๋ายวันใด                 บ่ฮู้

       อยู่กั๋นดีดี          มาหนีมูบมู้                    ปอบ่ได้อู้                       อำลา
เหมือนดั่งอ้ายติ๊บ     นาฟั่นนี้หนา                 ประวัติมีมา                   ขอจ๋าเล่าต้าน
เกิดบ้านสบอาว       หมู่๔ถิ่นถ้าน                  ต.สันติสุข                    บอกไว้
     เป๋นลูกป้อก๋อง    แม่ก๋องคิ่นไท้                ลูก๔คนได้                    มีมา
คนที่หนึ่งนั้น          แม่แก้วมาถา                  คนที่สองมา                   นายติ๊บดั่งอั้น
ลูกคนที่สาม            นายจั๋นทร์นาฟั่น           เสียจีวิตไป                      เหียแล้ว
       สี่จื่อจั๋นฟอง      วงค์ฟั่นฮ่างแค้ว            อยู่กั๋นตี้บ้าน                    สบอาว
สองห้าหนึ่งสี่นั้น     ได้แต่งกับสาว              แม่จี๋ดอกปาว                   นิตยาเจ้า
อยู่ตวยกั๋นมา            จ๋นมีลูกเต้า                    สองคนมีมา                    ปี้น้อง
       หนึ่งเอกชัย        ป้อไหมยอดว้อง            สองอัฐพลหั้น                 คนดี
ครอบครัวอ้ายติ๊บ     สมบูรณ์พูนศรี              ป้อ-แม่-ลูกมี                   ความสุขแจ่มจว้า
อยากสร้างหลักฐาน  หื้อมันก้าวหน้า            จิ่งได้ไคลคลา                  ถิ่นแคว้น
       เปื้อไปหาเงิน      ไกล๋เกินแร้นแค้น        ซาอุฯตี้หั้น                      ธานี
กันว่าครบแล้ว            วาระหนึ่งปี๋                 เก็บเงินทองมี                  ก่อปิ๊กมาบ้าน
อยู่มาบ่เมิน                 เปื้อนฝูงมาบ้าน           จวนไปทำงาน                 แถมครั้ง
       ความมานะมี      เป๋นตี้เหนี่ยวรั้ง             ทิพย์เนตรหั้น                  ทำงาน
ต่อจากตี้นั้น              มาเปิดกิจก๋าร                กั๊บเปื้อนร่วมงาน             แท่นทองดั่งอี้
ขายรถมือสอง           สันป่าตองหนี้               จื่อร้านรถมี                      เต้นท์ลุงติ๊บ
      กิจก๋ารเจริญ  ก๋ารเงินก่อติ๊บ  สมดั่งจื่อเจ้า  คำจาย๐ มาบัดนี้เล้า   ตั๋วเจ้ามาต๋าย  แสนตี้เสียดาย  คำจายบ่หน้อย ๐ คุณงามความดี  มีเป๋นหมื่นถ้อย  บ่อาจจั๊กยอย  จ้วยยื้อ๐   เงิน
ล้านเงินแสน  ซื้อได้จะซื้อ  เอาปิ๊กปอกบ้าน   แดนจอง๐ป้อแม่ปี้น้อง   ลูกเต้าตึงสอง  น้ำ
ต๋าไหลนอง   อาลัยป้อเจ้า๐เปื้อนฝูงตังหลาย   อาลัยห่วงเฝ้า  อยู่กั๋นมาเมิน  เจ้นล้ำ๐บุญกิ๋นบุญตาน  ตวยปานจ้วยก๊ำ  สู่ปร๋าสาทแก้ว  เมืองบน๐ขอหื้อได้ป๊บ   ผลบุญกุศล

สวรรค์เมืองบน นิพปานเน่อเจ้า นิพปานเน่อเจ้า...รสสุคนธ์  รักษ์กวี  ประพันธ์