เฮาบ่ฮัก ไผจะมาฮัก เฮาบ่เฮียน ไผจะมาเฮียน เฮาบ่สืบ ไผจะมาสืบ

ค่าว...อยากหื้อเป๋นอย่างอี้

             ค่าว...อยากหื้อเป๋นอย่างอี้
    อยากหื้อเพื่อไทย       บ่ได้ขัดแย้ง            แตกเป๋นคู่แข่ง           ก๋ารเมืองเขื่องขาน
กั๊บประชาธิปัตย์           อู้ม่วนจ๋าหวาน        คุณมาร์คหน้าบาน     คุณปู๋ยิ้มหื้อ
คุณชวนคุณทักษิณ       ยินดีมาหยื้อ            สองคนจับมือ             บีบกั๊น

    คุณนพดล               กั๊บสุเทพนั้น             ยกเหล้ากั๋นขึ้น            มาตอย
คุณชวนนท์นั้น          อู้กั๋นบ่หงอย              พร้อมพงค์มาจอย       ป้อนแหนมจิ้นส้ม
จตุพรตึง                     องอาจอู้หล้ม            ฟู่จ๋ากำคม                   ม่วนเพราะ
     ณัฐวุฒิมา               อู้จ๋าปากเต๊าะ            หยอกเยาะม่วนเล่น       มัลลิกา
คุณจ่าประสิทธิ์           ก็มาจ๊ะจ๋า                  กั๊บรังสิมา                  เป๋นฝาเป๋นถ้อย
เฉลิม-ชูวิทย์                เป๋นมิตรกู้ห้อย          แอ่วบังกะโล              นวดเฟ้น
     หมอเหวง-ถาวร     มาต้อนฟู่เน้น           ร่างกฎหมายแก้           รัฐธรรมนูญ
ธิดา-ศิริโชค                 มาจ้วยกั๋นจู๋น            เปื้อหาข้อมูล              ปรองดองเน่อเจ้า
ก่อแก้วพิกุลฯ              หมอบนูนไปเฝ้า       ขอปอนป๋าเปรม          แถมซ้ำ
     ปลอดประสพมา    ไหว้สาเตื่อมก๊ำ         บัญญัติก่อนเข้า            ทำงาน
จารุพงษ์นั้น                 ติดต่อประสาน         อภิรักษ์งาน                 ก๋ารเมืองก้าวหน้า
อยากหื้อเนวิน             มากิ๋นลาบส้า             กับจตุพร                     ณัฐวุฒิ
     จับมือประสาน       กั๋นเป๋นชุดชุด            รำวงม่วนเล่น              ฮาเฮ
บุญรอด-สมศักดิ์         ประธานฯบ่เขว         ฮ้องเพลงอี่เก                บ่เหห่างอู้
บรรหาร-จุลินทร์        กิ๋นกั๋นหลามหลู้         สนธยาดู                      เพียบพร้อม
      สาทิตย์-เสนาะ     เกี่ยวเกาะนอบน้อม     ฟู่จ๋าปากต้อม               กำดี
จำลอง-สนธิ               เสธอ้ายบ่หนี               คำรณวิทย์มี                 สำมาน้อมไหว้
ตึงปฐมพงษ์               สุริยะใสได้                 มาฮ่วมวงใย                 บ่เว้น
   ไชยวัฒน์-ภูมิธรรม  บุญทรงก่อเน้น          สามัคคีเล่น                  กล๋มเกลียว
กรณ์จาติกวนิช           ก็ได้มาเหลียว             มาเป๋นกู้เคียว               กิตติรัตน์โต้ง
อภิสิทธิ์-สุรนันท์        ญาติกั๋นถูกโหล้ง        บ่มีคลางแคลง              กั๋นแล้ว
    พงษ์เทพกาญจนา   บ่ลาคลาดแคล้ว          มาจ๋าฟู่อู้                      คุณชวน
เพื่อไทย-ประชาธิปัตย์  บ่ได้ผันผวน            ฮ่วมนำขบวน               ปรองดองสู่บ้าน
ประเทศผองไทย         ใสงามสะอ้าน           บ่มีภัยพาล                    แตกม้าง
     องค์ภูมิพล           ต๋นบุญเจ้าจ๊าง         พระทัยแจ่มแจ้ง           ปรีดา
เนื่องโอกาสไท้         พระชนม์พรรษา     แปดสิบห้ามา              ปกห่มเหนือเกล้า
พิทักษ์ทั่วไทย          บ่ได้หมองเศร้า        ใต้ป๋าระมี                     ป้อต๊าว
     อยากหันคนไทย  ไค่หัวเหิดซ๊าว          ขอสาหมู่เจ้า                 ผู้แทน
เล่นก๋ารเมืองนี้          ดีและหวงแหน        สามัคคีแดน                 อย่าได้ล้ำเส้น
ไผได้มาฟัง               ฟั่งไปตื่นเต้น            อยากเป๋นความจริง      ดั่งนี้
      จะเป๋นได้กา        ไหว้สากราบจี๊          ขอบุญเก่ากี้                 นำปา
ส.ส.ตี้ฮัก                  รัฐมนตรีจ๋า                ขอกราบวันตา            อย่าได้แตกบ้าง
จุ่งมาฮักกั๋น               ตึงวันเอกอ้าง            รสสุคนธ์วอน             ท่านไท้
      ขอจบค่าวสาส์น  โวหารว่าไว้              กั๋นเหียเต้าอี้                วางกำ
ถ้อยระบำ                  นำมาเต้าอี้                เต้านี้สู่กั๋นฟัง                ก่อนแหล่นายเฮย.....
                                   
                               รสสคนธ์    รักษ์กวี
ครูภูมิปัญญาไทยรุ่นที่๗  สาขาภาษาและวรรณกรรม  ปี๒๕๕๔
จากสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาแห่งชาติ  กระทรวงศึกษาธิการ
                            ๕   มกราคม    ๒๕๕๖
หมายเหตุ    ไผตี้หันตวยขอยกมือขึ้น   และขอหื้อมาลงรายมือชื่อหื้อได้ครบห้าหมื่นชื่อ

                     แล้วเฮาจะนำไปยื่นต่อ  ก.ก.ต.  ต่อไปครับ