เฮาบ่ฮัก ไผจะมาฮัก เฮาบ่เฮียน ไผจะมาเฮียน เฮาบ่สืบ ไผจะมาสืบ

ค่าวยินดีต้อนรับสู่เว็ปไซต์สันป่าตอง

            ค่าวยินดีต้อนรับสู่เว็ปไซต์สันป่าตอง
    เว็ปสันป่าตอง          ถิ่นทองบ่งจี๊             เปิดดูตี้นี้              เฮามีข่าวสาร
วรรณกรรมเก๊า           เอามาเล่าขาน            เป๋นเรื่องต๋ำนาน  โบราณเก่าเกื้อ
กวีล้านนา                  ภาษาอ่อนเอื้อ            กำคมกำเครือ       ค่าวจ๊อย
    เปื้อจะสืบสาน      ลูกหลานรุ่นน้อย        จะบ่ลืมถ้อย          วาตา
เป๋นก๋ารอนุรักษ์        ตางด้านภาษา             ของเมืองล้านนา   หื้อมาเป่งกว้าง
คนเมืองบ่เฮียน         บ่เขียนเล่าอ้าง             สูญหายวายวาง     แน่แล้ว
    จ้วยกั๋นฮักษา        บ่กลากล้าดแกล้ว        หื้อมันผ่องแผ้ว     ดีงาม
สนใจ๋เฮียนฮู้            โทรอู้ถ่องถาม              หมู่เฮามีความ      ยินดีสอนหื้อ
                                                                                              ยินดีสอนหื้อ......
                                                
                           รสสุคนธ์     รักษ์กวี
                         (      ถนอม     ปาจา      )
        ครูภูมิปัญญาไทยรุ่นที่  ๗    สาขาภาษาและวรรณกรรม
จากสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา   กระทรวงศึกษาธิการ ปี๒๕๕๔