เฮาบ่ฮัก ไผจะมาฮัก เฮาบ่เฮียน ไผจะมาเฮียน เฮาบ่สืบ ไผจะมาสืบ

ค่าวแอ่วสันป่าตอง

       เหมือนมีมนต์ขลัง        ฝังใจ๋ยอดม๊อน         มานึกห่วงข้อน           เนอนาย
กาดสล่านี้                          หากมีของขาย           โอทอปเรียงยาย          คันคลองสองข้าง
บ่อายถวาย                         หลายอย่างขึ้นห้าง     เอาของเฮาไป             บ่มเพาะ

       บ้านร้อยสล่า               ปันสล่าเหมาะ           เ กาะกลุ่มกั๋นได้         เงินทอง
ถนนสายนี้                        มีกาดขายของ            สลีบัวตอง                  อยู่ปากตางเข้า
ของฝากจากจุ๋ม               กลุ่มแม่บ้านเจ้า            มีแผวสปา                   นวดเฟ้น
       เส้นหย่อนเส้นสึง     ตึงอย่าได้เว้น               มาบีบคลายเส้น           สักวัน
กาดแลงกาดเจ๊า               เข้าไปแอ่วกั๋น          หน้าศูนย์เพาะพันธุ์      ข้าวเหนียวจื่อก้อง
อยากกิ๋นอะสัง               เข้ายังแห่งห้อง           ของกิ๋นลำมี                  สัปป๊ะ
       วัดป่าเจริญธรรม    หนุนนำธรรมะ           ไหว้พระใหญ่เจ้า         ป๋างนอน
มาแอ่ววัดนี้                   มีอุทาหรณ์                  หื้อเฮาสังวร ณ์            หลายอย่างหลายข้อ
มีศูนย์กีฬา                     โฮงยาปกป้อ                ฮักษาเยียวยา               โรคร้าย
      โรงเรียน  ส.ว.          บ่ได้ผางฮ้าย                สันป่าตองวิท-             ยาคม
เป๋นตี้บ่มเพาะ                ละอ่อนเหมาะสม         ได้เกียรตินิยม              ม.ช.หลายด้าน
มีศูนย์ตุ๊กต๋า                   ลือจานอกบ้าน              ไปแผวภูฏาน              เปิ้นปุ้น
      เก๊าไม้ล้านนา           แขกมาจ้วยลุ้น              ตี้พักเขตกว้าง             อาณา
ส่งเสริมแบบเบ้า            อนุรักษ์ษา                     โฮงบ่มใบยา               เป๋นห้องพักหื้อ
มีหอพระไตร                 เจ้าเมืองใหญ่หยื้อ          แก้วนวรัฐ                   สร้างไว้
       วัดทุ่งเสี้ยวมี            เป๋นศรีท่านไท้              หื้อลูกหลานได้            มาจม
คุ้มเจ้าแก้วนี้                   สภาพงามสม                 ไผไค่มาชม                  มาเป๋นกลุ่มก้อน
ของเก่าปั๊บสา                 เดิมมาห่วงข้อน              วัดต้นกอกมี                หื้อรู้
       เวียงเก่าต้าก๋าน         ไผไค่หันฮู้                      ภูมิใจ๋แอ่วอู้                 เยินยอ
มีสหกรณ์แล้ว                มีธ.ก.ส.                           มีก.ศ.น.                      นอกระบบเอื้อ
สำนักวัฒนธรรม            อำเภอกู๋ลเกื้อ                   สานประเพณี              เ คร่งครัด
       ด้านศาสนา            อารามเขตวัด                  ปฏิบัติข้อ                     ตางธรรม
ศีลห้าศีลสิบ                  ยึดถือประจ๋ำ                   เป๋นข้อน้อมนำ            ทำสุขเตี่ยงมั่น
ทางด้านปกครอง           สนองต๋ามขั้น                ทั่นนายอำเภอ              จ้วยจี๊
       ข้อบทกฎหมาย       ขยายเปลือกปี้                 จี๊ผิดถูกถ้วน                 กวรเมือง
ต๋ำรวจตรวจเน้น           เป๋นความเขื่องเขือง         ก๋ารพนันเนือง        สุรายาบ้า
ส่งเสริมคนดี               บีฑาเถื่อนกล้า                  จับคนปารา              ผู้ร้าย   
     เมืองสันป่าตอง      ผองเฮาคิ่นค้าย                  มีกั๋นอยู่เก้า              ต๋ำบล
เขิน-ยอง-เม็ง-ลว๊ะ       เมือง-จี๋น-ลาวป๋น              แต่เฮาทุกคน           สานดีถี่ถ้อย
สามัคคีใจ๋                    ตึงใหญ่ตึงหน้อย              สืบฮีตสานฮอย         ส่งยู้
    วัฒนธรรมมี            ประเพณีฮู้                        นับถือปู่ป้า                อาลุง
อบรมบ่มจี๊                  ฮู้ตี้ต่ำสูง                            ทะนุบำรุง                 ปิต๋าแม่เจ้า
ความกตัญญู               บุญจูห่มเกล้า                     ปกป้องบังเงา            เลิศฤทธิ์
     เสน่ห์มนต์ขลัง       ฝังใจ๋ญาติมิตร                   ผู้มาแอ่วอู้                 เมืองคำ
สันป่าตองนี้                 มีเพลงประจ๋ำ                    เป๋นทำนองนำ           หกเพลงมอบหื้อ
ไว้เพื่อเตื๋อนใจ๋             ยามไกล๋หย่องหยื้อ             ไว้เพื่อกั๋นลืม              จ้วยย้ำ
      เมืองสันป่าตอง      อู่ข้าวอู่น้ำ                       เมืองธรรมเผ่าผู้             คนดี
เมืองแห่งรอยยิ้ม          อิ่มด้วยไมตรี๋                   เมืองประเพณี            ศรีงามอ่อนอ้วน
เมืองวัฒนธรรม           ตวยนำถูกถ้วน                เมืองปราชญ์เมธี         รอบรู้
      ฮ่ำถ้อยขียา             จ๋าเป๋นกระทู้                    สืบสาวเลาอู้               วางกำ
ค่าวระบำ                     นำมาเต้าอี้                        เต้านี้วาดวางลง        ก่อนแหล่นายเฮย...
                                                         
                                     รสสุคนธ์     รักษ์กวี
         ครูภูมิปัญญาไทยรุ่นที่๗    สาขาภาษาและวรรณกรรม  ปี๒๕๕๔
         จากสำนักงานเลขาธิการสภาการศืกษา   กระทรวงศึกษาธิการ    ประพันธ์
                                 ๓๑    ธํนวาคม     ๒๕๕๔