เฮาบ่ฮัก ไผจะมาฮัก เฮาบ่เฮียน ไผจะมาเฮียน เฮาบ่สืบ ไผจะมาสืบ

คำไหว้ครูป้อพระยาพรหมโวหาร

                      คำไหว้ครูป้อพระยาพรหมโวหาร
    ยอหัตถา                วันตานบน้อม               แตนดวงดอกส้อม            มาลัยบุบผา
ป้อครูต๋นเก๊า              เหนือเกล้าเก๋ศา             ลูกขอขมา                        ก่อนจ๋าเล่าถ้อย
นักเรียนต้าก๋าน          ลูกหลานตั๋วหน้อย        ฝึกเขียนตวยฮอย              ค่าวนี้
หม่อนพระยาพรหม   โวหารจ้วยจี๊                 สมองแจ่มแจ้ง                  โดยไว
มาเฮียนวันนี้               ลูกจะตั้งใจ๋                   สืบสานซอใย                   หื้อมันแผ่กว้าง...
                                                                                                                หื้อมันแผ่กว้าง....
                                                                        
                   คำไหว้ครูของเด็กนักเรียนบ้านท่าก๋าน

ในโครงการสืบสานวัฒนธรรมล้านนา   อุ้ยสอนหลานวันที่๒๗กรกฏาคม๒๕๕๕