เฮาบ่ฮัก ไผจะมาฮัก เฮาบ่เฮียน ไผจะมาเฮียน เฮาบ่สืบ ไผจะมาสืบ

หมอเจ้าฟ้า

                           หมอเจ้าฟ้า
      ยอผะหนม            บังคมบาทพระ       องค์เอกจัยยะ          แห่งเมืองสยาม
นาบุญห่มฟ้า             ก้องหล้าเขตขาม      มหิดลนาม              ใสงามบ่หน้อย
ได้ฮ่วมสมปาน          สานดีถี่ถ้อย             เป๋นสายใยฮอย        จ่องจ๊ก

      คนในแผ่นดิน     ถิ่นไทยตี้พัก            ต่างฮักกราบไหว้      วันตา
ผลงานป้อไท้            ทรงได้อ่วงหา          ปัดเป่าภัยยา             ตี้มาเกี่ยวข้อง
ทรงบำเพ็ญต๋น          บนความถูกต้อง       เปื้อถิ่นแดนทอง      เป่งว่ะ
       เป๋นอานิสงค์      แห่งองค์ท่านพระ     ผะกฎแจ่มแจ้ง         ดวงทัย
ทรงสละทรัพย์         นับเป๋นปัจจั๋ย           ก๋องทุนแพทย์ไทย    สานใยแผ่กว้าง
สืบเสาะค้นหา          ตั๋วยาเอกอ้าง            เปื้อเป๋นแนวตาง       หลิ่งน้อม
      ฟูมฟักฮักษา        เยียวยาไคว่พร้อม    ใส่ใจ๋แวดอ้อม           จุมคน
สร้างโฮงบาลไว้        ในทุกแห่งหน          เป๋นมิ่งมงคล            แผ่ผลแบบเบ้า
ก๋ารแพทย์แผนไทย     สดใสบ่เส้า             เปื้อพสกเฮา             กู้จั๊น
       ส่งนักเรียนไทย    ไปเฮียนหมอนั้น    ผลประโยชน์หั้น      ยืนยาว
ริเปียรก๊อนไก๊              เปื้อได้สืบสาว       สร้างเสริมจุมจาว      คนไทยทั่วบ้าน
เป๋นแพทย์เป๋นหมอ    มาจ้วยต่อต้าน         ฮักษาภัยพาล             โรคฮ้าย
       ภัยยะก๋วนควี       ถอยหนีเยื่องย้าย      หดหายขาดเสี้ยง        เปปัง
พระหมอเจ้าฟ้า          ราจาต๋นขลัง            เหมือนมีบุญบัง          สังงามเป่งแจ้ง
คุณูปก๋าร                   ผลงามเตื่อมแถ้ง       เหมือนแสงมณี          เป่งว่ะ
      รำลึกคุณ              อบอุ่นเต๋จ๊ะ              ต๋นพระจ๋อมเจ้า          องค์จัย
กล๋อนซอใย                ไขมาเสี้ยงหนี้         เต้านี้วาดวางกำ           ก่อนแหล่นายเฮย.....
                                                         
                                     รสสุคนธ์       รักษ์กวี
                       ชมรมอนุรักษ์ภาษาวัฒนธรรมล้านนา
                        ชมรมฟื้นฟูกวีล้านนานักค่าวภาคเหนือ
                         ชมรมนักกลอนเชียงใหม่-ลำพูน
                               ๒๑   สิงหาคม   ๒๕๕๔