เฮาบ่ฮัก ไผจะมาฮัก เฮาบ่เฮียน ไผจะมาเฮียน เฮาบ่สืบ ไผจะมาสืบ

ดำหัวปี๋ใหม่เมือง ป้อครูนันท์


ภาษาพูด (กำเมือง)
ภาษาเขียน (ตั๋วเมือง)
วรรณกรรม (ค่าว ซอ กาพย์ ร่าย กะโลง กำฮ่ำ)
เป็นเอกลักษณ์ (เครื่องหมาย บ่งบอก)
เป็นเอกราช (สิทธิ เสรีภาพ)

ของหมู่เฮา คนเมืองล้านนา
หากเราสูญเสียสิ่งเหล่านี้ไป
โดยไม่เห็นสำคัญ และช่วยกันสานสืบต่อ
ก็เท่ากับเราสูญสิ้นความเป็น "คนเมือง"
ไปโดยสิ้นเชิง

พ่อครูนันท์ นันท์ชัยศักดิ์
ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทย
สาขาภาษา และวรรณกรรม 
ลำพูนโฆษณา
181/1 ถนนรอบเมืองใน
อำเภอเมือง
ลำพูน 51000
053-530359