เฮาบ่ฮัก ไผจะมาฮัก เฮาบ่เฮียน ไผจะมาเฮียน เฮาบ่สืบ ไผจะมาสืบ

นิราศกทม

     จบหกเพลงไป           หัวใจ๋ข้าน้อย              ก่อยิ้มออกได้             คนชม
เสียงปรบมือนั้น             ดังสนั่นขรม               มีคนนิยม                   อยากจะไค่ได้
เพลงสันป่าตอง              คนยองลุ่มใต้              ดังไปทั่วไทย             แน่แต๊

     มอบแผ่นซีดี             แด่กวีเพื่อนแท้            อีสาณ-ออก-ใต้          และภาคกลาง
ไผได้ฟังไว้                    ตึงบ่ใจ๋จ๋าง                   สืบสานแนวทาง        ภาษาเหนือเจ้า
ปิดก๋ารประชุม              ทุกกลุ่มต่องเต้า             ป่ะก๋ารรายงาน          พรุ่งนี้
       แปดโมงครึ่งนา      อย่าลาหลีกลี้                ก๋ารนำเสนอด้าน        ผลงาน
ขอเจิญปัน้อง                 ที่ห้องอาหาร                ของโรงแรมทาน       ต๋อนนี้เลยได้
ณห้องอาหาร                ด้านซ้ายมือใกล้            อู้กิ๋นกั๋นไป                 ม่วนเพราะ
       กิ๋นข้าวแล้วกา        ก่อมาเก็บเน๊าะ              ของแล้วลงใต้             โรงแรม
ไปเตียวเล่นนั้น             ถนนจรัญฯแถม             แถวหน้าโฮงแฮม       แจมแอ่วม่วนเล่น
เลี้ยวขวาล่องใต้             ป้อไหมแพรเส้น           ของขายต๋อนเย็น         ป่าเล๊อะ
      ซื้อหนังสือพิมพ์      เซเว่นนั้นเต๊อะ              ขึ้นไปอ่านห้อง            คนเดียว
วันนี้ง่อมแต๊                  ป้อแพรสีเขียว                จันดีคู่เคียว              ไปตวยลูกต้าว(เต้า)
มารับไปกิ๋น                  อาหารทานข้าว              ลูกเปิ้นทำงาน           กรุงเทพนี้
      มาดึกนักแก            อัอแอ้อู้อี้                        กิ๋นเบียร์สิงห์หั้น        ลงคอ
พรุ่งนี้แล้วน่ะ                จะต้องจากหนอ            ขอฝากหมอรำซอ       อุดรไว้หื้อ
ผมฝากกำคม                 กวีหย่องหยื้อ                 สองภาษาตือ              มอบมิตร
       อู้กั๋นสักกำ             ม่อยทำเงียบคิด               สะดุ้งตื่นห้า               โมงซาว
ลุกขึ้นอาบน้ำ               แต่งตั๋วเปิบป๋าว              เก็บของไจ๊เฮา             เตรียมตั๋วปิ๊กบ้าน
เผื่อว่าบ่ายโมง            เจี๋ยรจ๋าฟู่ต้าน                  นำเสนองาน                 เลิกแล้ว
      จะได้เวลา             ไกลกลากลาดแกล้ว        บ่ต้องขึ้นห้อง              แถมกำ
แวะห้อง๓๐๔              เพื่อนซี้ประจ๋ำ                โสโชคผู้นำ                 เสียงพิณชื่อก้อง
ภูมิปั๋ญญาไทย              ชัยภูมิแห่งห้อง               นักดนตรีมือทอง         อีสานปุ้น
      แล้วลงมาทาน         อาหารห้องคุ้น                จั้นสองตี้หั้น               มุมเดิม
กิ๋นข้าวกั๋นแล้ว             มาประชุมเสริม                นำเสียงเพลงเติม         ต๋อนเจ๊าแม่นมั่น
ตึงรสสุคนธ์                  โสโชคดั่งอั้น                   ขับกล่อมเพลงมัน       แ ต่งไว้
      หละอ่อนบ้านเฮา     เคล้าเสียงพิณไซร้          เมืองปิง-อีสานใต้         ชัยภูมิ
สนุกคึกครึ้น             จื่นใจ๋จาวจุ๋ม              เจียงใหม่-ชัยภูมิ          ประสานเสียงเอื้อน
ฝากความอาลัย         หวังใจ๋บ่เปื้อน           จวบปี๋วันเดือน             ไคว่ครบ
      เฮาคงได้มา          เจี๋ยรจ๋าฟู่ป๊บ              ตี้ตึกสันติหั้น               ไมตรี
วันนัดนายก               ยิ่งลักษณ์บ่หนี          ภูมิปั๋ญญามี                   โอกาสอยู่ใกล้
พลาดจากนั้นนอ        ก็คงจะได้                  สิงหาคมใน                  บ่จ๊า
      เจียงใหม่ปิงจัย     สดใสสะง้า               พืชสวนโลกหล้า           มารอ
เก้าโมงสามสิบ          รองเลขาฯ หนอ         สุธาสินี                       มาถึงแล้วเจ้า
ท่านกล่าวเรื่องงาน    สานใยสืบเหง้า           ก.ศ.น.เฮา                   จ้วยก๊ำ
     หื้อได้ประสาน     ผลงานตอกย้ำ            ทำงานรุกเข้า               ชุมชน
หวังว่างานนี้              มีคุณภาพผล               ประโยชน์ต่อคน         ไทยทั่วถิ่นหล้า
ผ.อ.ใหญ่นอ              ก็หวังแก่กล้า               งานพัฒนา                  ต่อยอดความคิด
      งานที่เทียบโอน  ส่งผลเลิศฤทธิ์              บรรลุต๋ามเป้า              ดีงาม
นับต่อจากนั้น           กลุ่มหนึ่ง-สอง-สาม     สี่-เสนอความ              ต๋ามแผนเอกอ้าง
ท่านรองฯสุธา          สินีคนกว้าง                  กล่าวปิดประชุม          วันนี้
      มาถ่ายรูปกั๋น      เนืองนันเซ้าซี้               ซุ่นกั๋นขุ่งขี้                    ตีนัง
บางคนยืนหน้า           บางท่ายืนหลัง              ลางพ่องก่อยัง              นั่งยิ้มอยู่ได้
แลกเปลี่ยนเบอร์โทร  ไค่หัวแก๋มไห้             ก่อมีกั๋นไป                    พร่ำพ้อง
      ขอเป๋นเพื่อนกั๋น    เป๋นปี้เป๋นน้อง            ขอเป๋นลูกเต้า                ยังมี
ไอ่หนุ่มเอกน้อง        แห่งห้องกุมภวาปี๋         เมืองพิจิตรควี               ขอเป๋นลูกเขยหั้น
ได้ก่าไอ่นาย             บึงนารายอั้น                ลูกของป้อมัน                 เป๋นกะเทยแฮ่ะ
       เลยไค่หัวกั๋น       ม่วนงันแ ต๊แล่ะ           ตึงสี่ภาคหั้น                  เนอนาย
เลยต่อจากนั้น           ก่อได้ผันผาย               เก็บกระเป๋าปาย              ไปอยู่หน้าห้อง
อาจ๋ารย์สมปอง         ฟู่จ๋าเสียงก้อง               ทานอาหารก่อน             กลับน่ะ
      ถ้าหากไม่ทาน     ของจะเหลือจ่ะ            ทานก่อนกลับน่ะ           พ่อครู
จ๋ำเป๋นน้อมรับ            บ่ได้อดสู                    ผ่อเวลาดู                        บ่ายโมงแล้วเจ้า
กิ๋นข้าวเสร็จมา            ก็ลาต่องเต้า                ยังไม่ได้จอง                   ตั๋วเลยน่ะครับ
       อาจ๋ารย์สมปอง     พ่อขอคำนับ              ตึงอาจ๋ารย์ต้น                 แถมคน
อาจ๋ารย์นิลเนตร           ผู้รับรองผล               นายกสมาคม                   คนใหม่ใจ๋กว้าง
ไหว้สาทุกคน              บนห้องเอกอ้าง         แล้วลวดไคลคลา           ปิ๊กย้อน
      วจนัง                     หวังใจ๋ยอดม้อน        มานึกห่วงข้อน               ลุมลา
ถ้อยขียา                       นำมาเล่าอู้                 สู่คนฟัง                         ก่อนแหล่นายเฮย.....
         
                                       
                                รสสุคนธ์      รักษ์กวี
                            (    ถนอม         ปาจา     )
บันทึกการเดินทางไปสัมมนาเทียบโอน  องค์ความรู้ประสบการณ์ครูภูมิปัญญาไทย
ณที่โรงแรมลักษ์ชัวรี่   ถนนจรัญสนิทวงค์๘๕เขตบางพลัด   กรุงเทพฯ
จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา   กระทรวงศึกษาธิการ

 ระหว่างวันที่๒๗-๓๐   พฤษภาคม    ๒๕๕๕