เฮาบ่ฮัก ไผจะมาฮัก เฮาบ่เฮียน ไผจะมาเฮียน เฮาบ่สืบ ไผจะมาสืบ

กำคม

   วันเอ๋ย.....วันนี้....
เป๋นวันตี้            สำคัญ            กว่าวันไหน
วันพูกนี้             วันฮือนี้          ดีอย่างใด
ก็บ่ได้                สำคัญ             เต้าวันนี้....

      สิบเหลี้ยม  ซาวเหลี้ยม               บ่เต้าเหลี้ยมใบแขม
สิบแหลม  ซาวแหลม                       บ่เต้าแหลมใบข้าว
สิบเหล้า  ซาวเหล้า                           บ่เต้าเหล้าเดือนเกี๋ยง
สิบเสียง   ซาวเสียง                           บ่เต้าเสียงแมงว้าง
สิบจ๊าง     ซาวจ๊าง                            บ่เต้าจ๊างเอราวัณ
สิบวัน      ซาววัน                             บ่เต้าวันนี้...วันเดียว

     เมืองใดบ่มีทหารหาญ                     เมืองนั้นบ่นานเป๋นข้า
เมืองใดบ่มีจ๋อมพารา                            เมืองนั้นบ่จ๊าอับจ๋น
เมืองใดบ่มีพานิชเลิศ                            เมืองนั้นย่อมเกิดขัดสน
เมืองใดหากไร้ศีลโสภณ                      เมืองนั้นบ่ป๊นเสื่อมทราม

      เมืองใดบ่มีกวีแก้ว                          เมืองนั้นบ่แคล้วคนหยาม
เมืองใดบ่มีนารีงาม                               เมืองนั้นสิ้นความภูมิใจ๋
เมืองใดบ่มีดนตรีเลิศ                            เมืองนั้นบ่เพริศพิสมัย

เมืองใดไร้ธรรมอำไพ                           เมืองนั้นบรรลัย...แน่นอน