เฮาบ่ฮัก ไผจะมาฮัก เฮาบ่เฮียน ไผจะมาเฮียน เฮาบ่สืบ ไผจะมาสืบ

คำคมกะโลงกลอน

                        คำคม
อย่าคร่ำครวญ              กับอดีต
อย่าหงุดหงิด                กับปัจจุบัน
อย่าเพ้อฝัน                  กับอนาคต                         กะโลง
จะไปครวญฮ่ำไห้                       กั๊บอดีตกั๋น
จะไปเครียดปัจจุบัน                   จิ่มเน้อ
อนาคตเมินวัน                            มาไคว่         จุมเฮา
ขออย่าฝันหวานเพ้อ                   ห่างได้         ความจริ๋ง      เจ้าเฮย.......                         กลอน
เกิดเป็นคน           ต้องมุ่งมั่น         อย่าผันผวน
อย่าคร่ำครวญ       กับอดีต             จิตเหหัน
อย่าหงุดหงิด        กับภาระ            ปัจจุบัน
อย่าเพ้อฝัน           กับอนาคต         ว่างดงาม
                    นายถนอม    ปาจา
                   (   รสสุคนธ์   รักษ์กวี   )     ประพันธ์                     
ครูภูมิปัญญาไทยรุ่นที่  ๗   สาขาภาษาและวรรณกรรม   ปี  ๒๕๕๔
จากสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา    กระทรวงศึกษาธิการ

                       ๒๙   มีนาคม    ๒๕๕๕