เฮาบ่ฮัก ไผจะมาฮัก เฮาบ่เฮียน ไผจะมาเฮียน เฮาบ่สืบ ไผจะมาสืบ

คำบายศรีผูกข้อมือซ้าย

                คำบายศรีผูกข้อมือซ้าย
         ศรีสวัสดี                สิริโยคะ                อุตตะมะ                 โจคะมากหลาย
ตั๋วข้าม่อนน้อย               จักขอขยาย            ผูกข้อมือเจ้านาย      ภูเก็ตเขตบ้าน
ผูกมือซ้ายขอ                 ป้อบัวไกว๋ก้าน       หื้ออยู่เจยบาน          จุ่มเนื้อ

       ด้วยฝ้ายมงคล          ผลอันอะเคื้อ          ต๋ามสายขาวเส้น       ยองใย
ฝ้ายขาวเส้นนี้                 มีมนต์คุณไสย        ผูกมัดสิ่งใด              ผูกไว้แม่นมั่น
ผูกแก้วผูกแสง              เงื่อนแปงเกี่ยวฟั่น    อยู่คงกะพัน              แม่นตั๊ก
       แม้นผูกจ๊างสาร      บ่ฮานหลูดหลัก        มัดติดอยู่แน่น          คงทน
ผูกวัวขี้รั้น                      ผูกฟานขี้หน            ผูกข้อมือคน            ก็หายป่วยไข้
เหมือนบ่วงบาศของ       พญาจื่อได้               วิรูปักขะ                   นาคปื้น
      เส้นฝ้ายนี้นา             อานุภาพตื้น             ผะกอบด้วย               มนตรา
ศราตระเป้ศ                    ข้ามเขตทิศา             ตักกะศิลา               มาผูกมือหื้อ
ข้าจักผูกแขน                   ป้อคำหนักตื้อ          หื้อขวัญมาตือ         เตื่อมก๊ำ
      ขออย่าไถล               ไปไกล๋เจ้นล้ำ            ดงไพรเถื่อนถ้ำ       เววน
ผูกข้อมือซ้าย                   ขอได้มีผล               เป๋นมิ่งมงคล            ป๋าระมีกว้าง
เหมือนดั่งเลาเลิง              งามเปิงเอกอ้าง        จ๊างเอราวัณ              เลิศฤทธิ์
     แม้นจักผายมือ            จี้ตือทั่วทิศ               อมิตรพ่ายบ้าง          เมือมรณ์
อันตรายนั้น                     หากมายถ่ายถอน      เทพประธานพร       อยู่ดีเตี่ยงมั่น
อยู่ดีเตี่ยงมั่น.......โอมพุทโธรักขะติ     ธัมโมรักขะติ     สังโฆรักขะติ     โอมพุทธะ
มหาธานัง   ลากัง      สวาหะ       แหล่นายเฮย........................
                                              
                                
                             นายถนอม      ปาจา
                     (       รสสุคนธ์     รักษ์กวี        )    ประพันธ์
ผูกข้อมือซ้าย   ท่านผู้ว่าตรี       อัครเดชา    ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต

           ที่โรงแรมเมอร์ลินจังหวัดภุเก็ต   ๒๔มีนาคม   ๒๕๕๔