เฮาบ่ฮัก ไผจะมาฮัก เฮาบ่เฮียน ไผจะมาเฮียน เฮาบ่สืบ ไผจะมาสืบ

ค่าวหาเสียงนายก อ.บ.ต. หรือ อ.บ.ต.....


ขอสวัสดี เจ้าปี้นายน้อง เปื้อโขงเขตห้อง บ้านกล๋างก้าวไกล๋ 
สามสิบเอ็ดนี้ บ่ดีไปไหน ประชาธิปไตย เบ่งบานทั่วหล้า 
ไปไจ้สิทธิ์กั๋น หื้อมันถ้วนหน้า ครูเหลิมเบอร์กา หนึ่งจั๊น 

ขอเสนอตั๋ว เป๋นนายกฯนั้น จ่วยฐานถิ่นอั้น เมืองเฮา 
ทางเลือกใหม่นี้ บ่มีเหมือนเขา จะรับฟังเอา เสียงของจาวบ้าน 
ขอเปิดหูต๋า จะบ่ขี้หย้าน เรื่องงบประมาณ ว่าไว้ 


อยากตรวจสอบหยัง เรื่องก๋ารจ่ายไจ้ บ่มีมืดตื้อ มัวมน 
ก๋ารบริหารนั้น บ่หื้อสับสน ภายในต๋ำบล สดใสผ่องแผ้ว 
ถนนหนตาง วัดวาอ่างแก้ว ทะนุบำรุง บ่จ๊า 

ปรับปรุงซ่อมแซม ประปาไฟฟ้า หื้อกิ๋นอาบได้ ยืนยาว 
เรื่องเร่งด่วนนี้ บ่มีสืบสาว เพราะเป๋นเรื่องราว เดือดร้อนแต้ใบ้ 
ด้านบริก๋าร บ่ว่าไกล๋ใกล้ เปรียบเหมือนวงใย ญาติมิตร 

ทุกทุกโครงก๋าร มุ่งมั่นความคิด หื้อตรวจสอบได้ เนอนาย 
ผลประโยชน์นั้น ต่อคนส่วนหลาย จะบ่ทำลาย น้ำใจ๋จาวบ้าน 
อันเรื่องส่วนตั๋ว ป้อบัวไกว๋ก้าน บ่เอามาปาน เกี่ยวก๊อง 

บ่ว่าเรื่องสวน และมวลปี้น้อง บ่มีเกี่ยวข้อง ไปมา 
ตางเข้าบ้านนั้น ลาดยางสุดต๋า จะพัฒนา ทุกซอยจ๋นได้ 
หนตางเข้าสวน เป๋นรองแต้ใบ้ ถ้าลาดยางไป ผิดพลั้ง 

จะเป๋นก๋ารผวน ชนวนยับยั้ง ของก๋ารแห่งเอื้อ ลำเอียง 
ผลประโยชน์แต้ บ่ต้องมาเถียง เอาของดีเปียง ส่วนตั๋วแม่นมั่น 
ฉะนั้นแล้วหนอ ป้อเดือนไหลดั้น ฉุกใจ่เร็วปัน อย่าจ๊า 

สามสิบเอ็ดหนอ อย่ารออย่าล้า ยามแสงแดดกล้า ออนจอน 
ขอฝากเบอร์ไว้ บ่ไจ้ว่าสอน ครูเหลิมขอวอน เบอร์หนึ่งเน่อเจ้า 
เบอร์หนึ่งเน่อเจ้า....... 

รสสุคนธ์ รักษ์กวี 
ชมรมอนุรักษ์ภาษาวัฒนธรรมล้านนา เชียงใหม่ 
อำเภอสันป่าตอง จังหว้ดเชียงใหม่