เฮาบ่ฮัก ไผจะมาฮัก เฮาบ่เฮียน ไผจะมาเฮียน เฮาบ่สืบ ไผจะมาสืบ

ของบ่าเก่าตี้เฮาควรสืบสานไว้สู่เจ้นลูกเจ้นหลาน


คนแก่ (คนเฒ่า)มีหลายอย่าง ๒๐อย่าง
๑ แก่เหนียวหัวหวาย
๒ แก่แดดดายดอก
๓แก่หยอกลูกหลาน
๔แก่หาญแต่ป่า

๕ แก่ว่าแต่กิ๋น
๖ แก่บินค้างคาว
๗ แก่บ่าป๊าวเปลือกหนา
๑๐ แก่ต๋าไม้ไผ่
๑๑ แก่ไก่แก่นกเขา
๑๒ แก่ชอบดูเงามืด
๑๓ แก่ฝืดเห็ดลม
๑๔ แก่จ๋มแต่โคตร
๑๕ แก่โผดนิพพาน
๑๖ แก่ลูกหลานไหว้
๑๗ แก่ไข้เปิ้นมาหลาย
๑๘ แก่ผายประโยชน์
๑๙ แก่โปรดสุรา
๑๘ แก่หามาเตื่อม
๑๙ แก่เหลื่อมตวยคนตัน
๒๐ แก่ขวั้นเหนียว


ป้อจายมี ๑๖ อย่าง

๑ ป้อจาย
๒ ป้อจ๊า
๓ป้อถ้ากิ๋นกับเมีย
๔ป้อต๋าเพียอุผลิ
๕ ป้อถะหลิแอ่วกาด
๖ ป้อน้ำหยาดข้อนก้น
๗ ป้อน้ำต้นปากกุด
๘ ป้อสุดขี้เฮือด
๙ ป้อเดือดเหมือนผี
๑๐ ป้อหนีแสนเตื้อ
๑๑ ป้อเผื่อขะกู๋ล
๑๒ ป้อปู๋นหลายขีด
๑๓ ป้อตี๊ดหลายก๋อ
๑๔ ป้อหอหลายจั๊น
๑๕ ป้อขั้นหลายต๋า
๑๖ป้อหามาเผื่อ
แม่ญิงมี ๒๖ อย่าง

๑ แม่ญิง
๒ แม่ยาง
๓ แม่มานกล๋างบ้าน
๔ แม่หุมคนพาลร่านรัก
๕ แมจุ๊หลอกผัว
๖ แม่หนัวจู๊นัก
๗ แม่นักฮ้องฮ่ำทำเพลง
๘ แม่คบนักเลง
๙ แม่แสนปากเหลี้ยม
๑๐แม่ขวากแม่หลาว
๑๑ แม่หนามแม่เสี้ยน
๑๒ แม่นอนหัวเตียงข่มฮ้าน
๑๓ แม่นกสองหัว
๑๔ แม่บัวสองจั๊น
๑๕ แม่แข็งกระด้างพรางกำ
๑๖ แม่จุ๊ปี้น้องล่อลวงผิดกั๋น
๑๗ แม่ไก่หลงฮาง
๑๘ แม่ต่อแม่แต๋น
๑๙ แม่ปลิ๋งปากกว้าง
๒๐ แม่หญิง
๒๑แม่ยัง
๒๒ แม่กางก่ายฮั้ว
๒๓ แม่หัวก่ายข่ม
๒๔ แม่จ่มบ่แล้ว
๒๕ แม่แก้วลืมคอน
๒๖แม่นอนกล๋างบ้านรวบรวมมาจากของบ่าเก่าตี้เฮาควรสืบสานไว้สู่เจ้นลูกเจ้นหลาน
โดย ...รสสุคนธ์ รักษ์กวี
ชมรมอนุรักษ์ภาษาวัฒนธรรมล้านนาเชียงใหม่(สันป่าตอง)