เฮาบ่ฮัก ไผจะมาฮัก เฮาบ่เฮียน ไผจะมาเฮียน เฮาบ่สืบ ไผจะมาสืบ

ค่าวหาเสียงผู้แทน...เสียงจากชาญชัย ไพรัชกุลขอสวัสดี เจ้าปี้นายน้อง ทั่วโขงเขตห้อง บ่ว่าใกล้ไกล๋ 
สิบสี่ตุลา อย่าหนีไปไหน ประชาธิปไตย เบ่งบานทั่วหล้า 
ไปเลือกส.ส. สู่สมัยหน้า ฮับไจ๊ประชา ปี้น้อง 

ปิ๊จจ๋าระณา อย่าหื้อเปิ้นก๊อง จู๋งฮูดังอั้น เหมือนควาย 
ไจ๊ดุลพินิจ คิดเองมั่นหมาย อย่าเจื่อน้ำลาย หัวคะแนนหั้น 
เปิ้นบอกว่าดี อย่ามีใจ๋สั้น หลงเหลี่ยมเจิงมัน แม่นตั๊ด อย่าหันแก่เงิน เปิ้นหวังผูกมัด ยัดเฮาเป๋นหนี้ ทีลุน 
เงินจ่ายเสี้ยงซ้ำ ขำใจ๋อุดหนุน ก็คือบุญคุณ จ่อมคะแนนหื้อ 
หมู่หัวคะแนน แม่คำหนักตื้อ เปิ้นเขาตึงลือ ป๋านก๊อง 

เฮาได้สิบซาว เขานั่นแหละน้อง ได้แสนหมื่นตื้อ สบาย 
กึ๊ดหื้อดีเต๊อะ ปี้น้องตังหลาย ไผเจื่อน้ำลาย จักต๋ายน้ำตื้น 
เลือกตั๋วชาญชัย บ่ได้สะอื้น ศักดิ์ศรีเฮายืน เทิดไว้ 

จุ่งผ่อหื้อดี คนตี้ฮับไจ๊ เปิ้นอยู่ไกล๋ใกล้ เฮากา 
เปิ้นเป๋นไปแล้ว เฮาได้หยังหา ปิ๊จจ๋าระณา กั๋นหื้อถี่ถ้อย 
เฮาเดือดฮ้อนหยัง แม้นดั่งป๋ายก้อย เปิ้นบ่มากอย เพ่งพิศ 

เพราะเปิ้นไจ๊เงิน ซื้อเอาความคิด ถือเฮาง่าวใบ้ เนอนาย 
เมื่อผิดไปนั้น มันยังบ่สาย คราวนี้ไอ่ควาย จ๋ำไว้แม่นมั่น 
เฮาคนจาวนา ฮิหาเงินหั้น สิบวันซาววัน นับร้อย 

เปิ้นเป๋นส.ส. ยกยอแขนน้อย ได้แสนหมื่นตื้อ กำเดียว 
เปิ้นทุ่มเงินป้อ บ่หวั่นบ่เสียว ขนแข้งเส้นเดียว เปิ้นบ่หล่นได้ 
เข้าในสภา หาบ่ยากใบ้ เซ็นใบสองใบ นั่งรับ 

ส่วนตั๋วชาญชัย ขอไขคำนับ บ่รับสินจ้าง รางวัล 
ถึงตุ๊กยากไร้ ก็ใจ๋เหมือนกั๋น ซื่อกิ๋นนานวัน บ่หมดบ่เสี้ยง 
ขอเป๋นขวัญใจ๋ คนจ๋นหม่นเหมี้ยง ยืนอยู่ข้างเคียง ปี้น้อง 

ไผเดือดฮ้อนหยัง ฮับฟังเพื่อนพ้อง ทั่วโขงเขตห้อง ธานี 
ไปฮ้องไจ๊เต๊อะ ยศตึงบ่หมี ดึกดื่นเต๋มที ก็ยังฮ้องได้ 
บ่เกยถือตั๋ว ไปหนัวไกล๋ใกล้ บ่มีคนไป จ่วยคุ้ม

มือปื๋นคุ้มกั๋น ตวยอันลุ้มลุ้ม ตึงบ่มีจ้าง สักคน 
เพราะชาญชัยนั้น มันเป๋นคนจ๋น เป๋นประชาชน สามัญดั่งอั้น 
กล่าวถึงผลงาน สานมาสอดดั้น ฮับไจ๊เมินนาน ทั่วทิศ 

ก๋ารเป๋นก๋ารต๋าย ศพไร้ญาติมิตร ตึงคิดจ้วยสร้าง ตางทาน 
สร้างหอแท้งน้ำ ทำสูบไจ๊ก๋าน เจาะน้ำบาดาล โครงก๋ารบ่หน้อย 
ถนนหนตาง ลาดยางเป๋นถ้อย เสียงต๋ามสายกอย แน่ชัด 

ขุดลอกคูคลอง น้ำล่องไหลลัด ไฟฟ้าสว่างแจ้ง ตึงวัน 
ตึงอ่างเก็บน้ำ แม่วางตี้หัน คือผลงานอัน ชาญชัยร่ำสร้าง 
ต้องก๋ารจ่วยเหลือ เอื้อเฟื้อเอ่ยอ้าง บ่ได้เคืองคาง ล่นล่ะ 

คนสันป่าตอง ครองใจ๋ธรรมะ ชนะหมู่ด้าน อธรรม 
เบอร์ที่เจ็ดนี้ หมู่เฮาจ่วยจ๋ำ เปื้อความเป๋นธรรม ในสังคมเจ้า 
ชาติศาสนา ราชันเหนือเกล้า ราชินีเฮา เทิดไว้ 

รัฐธรรมนูญ เพิ่มพูนแก่นไท้ อยู่ตลอดได้ ยาวนาน 
ขอหื้อปี้น้อง ทั่วห้องสถาน เล็งผ่อผลงาน ผ่านมาก่อนกี้ 
คนใกล้คนไกล๋ ไผสัปปะหลี้ ท่านย่อมฮุ้ดี แม่นตั๊ด 

ผมอยู่บ่ไกล๋ ไจ้อัตตะคัด บ้านอยู่ตรงข้าม อำเภอ 
หากท่านเดือดร้อน ต้อนฮับเสมอ ไปหาตึงเจอ ปรึกษากั๋นได้ 
ทางด้านกฎหมาย ทนายอยู่ใกล้ รับไจ๊วงใย ปี้น้อง 

รับไจ๊ท่านฟรี บ่มีเรียกร้อง เอาเงินบาทใต้ สักแดง 
ขอหื้อไปป๊บ พบเพื่อแถลง ยินดีจี๊แจง หื้อหายขุ่นข้อง 
ป้อเฮาตังหลาย สหายทั่วห้อง คนสันป่าตอง ถิ่นนี้ 

ตั๋วผมชาญชัย บ่ได้หนีบจี๊ หื้อเลือกผมอี้ คนเดียว 
ขอหื้อท่านคิด ไจ๊สิทธิ์แน่นเหนียว ของต๋นเองเดียว หื้อมันถี่แจ้ง 
อย่าหื้อมีไผ ไหนมาขู่แกล้ง ยุแหย่แทรกแซง ความคิด 

งูเห่าจักเข็บ อสรพิษ จ่างบังเกิดหื้อ เป๋นภัย 
กึ๊ดหื้อดีเต๊อะ ปี้น้องฮักไผ เบอร์ของชาญชัย เบอร์เจ็ดเน่อเจ้า 
เบอร์เจ็ดเน่อเจ้า 

รสสุคนธ์ รักษ์กวี (หาเสียงหื้อไผก็เปลี่ยนชื่อและเบอร์)