เฮาบ่ฮัก ไผจะมาฮัก เฮาบ่เฮียน ไผจะมาเฮียน เฮาบ่สืบ ไผจะมาสืบ

ป๋อหนานทองสุข สุกันธา


ป๋อหนาน ทองสุข แห่ง อ.ดอยสะเก็ด ปราญล้านนา ด้านอักษรธรรม ล้านนา


ดู ปราชญ์ล้านนา ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า