เฮาบ่ฮัก ไผจะมาฮัก เฮาบ่เฮียน ไผจะมาเฮียน เฮาบ่สืบ ไผจะมาสืบ

หนองสะเลียม

                              หนองสะเลียม
       หนองสะเลียม     ต๋ามต๋ำเนียมเปิ้นเล่า     ว่าหมู่จุมจาวบ้านสะเลียมเอาปล๋าเหยี๋ยน
ตั๋วใหญ่มาแก๋งมาตูม
       ปอเสร็จพิธี       แก๋งสุขดีจิ้นอ่อนนุ่ม     จ้วยกั๋นกิ๋นลันลูม  ตึงเฒ่าตึงหนุ่มอิ่มแปล้
เหลือแต่น้ำแก๋งบ่ดาย                                                                                                  
      เอาใส่ถ้วยมา    ส่งหื้อย่าแม่หม้าย     ตั๋วย่าแม่หม้ายเจ็บใจ๋   เอาเทขว้างไปถูกฝา
ฝาก่อเสเวิ้งพัง
      ตกกล๋างคืน    ฟ้าฮ้องครืนๆฝนคลั่ง    หมู่บ้านตึงบ้านยุบจ๋มเป๋นวัง   คงเหลือแต่บ้าน
แม่หม้าย    คนจึงเรียกไว้.....ว่าหนองสะเลียม
                          
                                 
                               คำร้อง
                                              รสสุคนธ์     รักษ์กวี
                               ทำนอง
                                

                               ๕    ตุลาคม      ๒๕๕๔