เฮาบ่ฮัก ไผจะมาฮัก เฮาบ่เฮียน ไผจะมาเฮียน เฮาบ่สืบ ไผจะมาสืบ

เพลงขอเป็นกำลังใจ ๒

                  เพลงขอเป็นกำลังใจ ๒
คำร้อง           ถนอม        ปาจา
ทำนอง        รสสุคนธ์     รักษ์กวี
             ง่อมอ๊กง่อมใจ๋     หมดอาลัยต๋ายหยาก      คอแห้งตากผากบ่อยากจะอู้กั๊บไผ
หดหู่ท้อแท้บ่ฮุ้จะแก้อย่างใด     มาตุ๊กหัวใจ๋กึ๊ดไปน้อยใจ๋เฮา
             ฮู้สึกว่าก้าย      อยู่ไปหัวใจ๋เหี่ยวห่อ      ใจ๋บ่จดจ่อผ่อไปตางใดก่อเหงา    นอน
ก็บ่หลับฝืดกั๊บหัวใจ๋บ่เบา    หกเจ็ดวันเศร้าง่อมเหงาอยู่ตั๋วคนเดียว
              หันมาฟังตางนี้สักหน่อย     อย่าได้ท้อถอยเป็นทาสแห่งความห่อเหี่ยว    สาย
ด่วนปี้น้องหนึ่งสามสองสามเบอร์เดียว    โทรฟรีทุกเที่ยวตลอดซาวสี่ชั่วโมง
               ศูนย์สุขภาพ      เขต๑๐จังหวัดเจียงใหม่     ขอเอาใจ๋ใส่ดูแลเกี่ยวข้องเชื่อมโยง
จะเป๋นกำลังใจ๋หื้อด้วยความซื่อตรง    สร้างสรรค์จรรโลงส่งเสริมจิตใจ๋หื้อดี
                                                         
                         


                            ๒๔     มีนาคม      ๒๕๕๕
                นายถนอม    ปาจา       ครูภูมิปัญญาไทยแห่งชาติรุ่นที่๗
                         สาขาภาษาและวรรณกรรม   ปี๒๕๕๔

                   จากสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา   กระทรวงศึกษาธิการ