เฮาบ่ฮัก ไผจะมาฮัก เฮาบ่เฮียน ไผจะมาเฮียน เฮาบ่สืบ ไผจะมาสืบ

ปอหลวงสมัยใหม่


ปอยหลวงสมัย เป๋นไปม่วนล้ำ กิ๋นกั๋นวันค่ำ ยำส้าจ๋นเหลือ
อ้ายคำล้ำฮ้าย อ้ายแก้วบ้านเหนือ ยำฮกมาเจือ เหล้าแดงมาแอ้ม

น้ำแข็งโซดา มาตึงของแกล้ม น้ำขวดเป๋นแปม เฮี่ยฟื้น
เปิดเพลงจ๋นดัง ฟังสนั่นปื้น อู้กั๋นดังขึ้น ตวยปิน

คนมาเป๋นร้อย ฮ้องกั๋นมากิ๋น เจ้าภาพยังริน เหล้าหื้อจนแก้ว
อู้กั๋นปอหนัว ไค่หัวเจื้อยแจ้ว อิ่มหมีพีมัน จ้าดคึ

ยามต๋าวันมอย มีเทคแถมลึ เป๋นของใหม่หั้น ยามแลง
ครัวตานจะเข้า โซดาน้ำแข็ง เบียร์เหล้าขาวแดง ก๋ำตวยแล้วเต้น

เป๋นประเพณี ตี้มันล้ำเส้น อยู่หน้าครัวตาน เข้าวัด
สายเด่วเต่วยีนส์ ขาสั้นรูปรัด คอเว้าสองเต้า ปอแมน

แอวบางฮ่างแค้ว ยกแก้วเยิงแขน เป๋นของใหม่แตน ฟ้อนเล็บเก่าเกื้อ
คนใดบ่กิ๋น เอาฮดใส่เสื้อ กอดคอกั๋นเฟือ แถมซ้ำ

ผ่อหมู่แม่เฮือน หนุ่มหยังม่วนล้ำ เขาสังมากล้า มาวืน
เหล้าต๊กฮอดต๊อง เสื้อเปี๊ยะตึงผืน เต้นเต้นอืนอืน บ่อายลูกเต้า

ผ่อหาป้อจาย ส่ายอกนั้นเข้า ไปเต้นตวยเอา ตี้นั้น
ปล่อยเนื้อเปลื๋ยงตั๋ว แม่บัวสองจั๊น ผัวป๊ะด่าอั้น จั๋ญไร

ครัวตานเข้าวัด ปอยหลวงสมัย ล้ำเส้นเกิ๋นไป มีเทคตวยก้น
วัยรุ่นเมามัน ถอยถอยด้นด้น ย่ำตี๋นกั๋นคน มันนัก

ตี๋หละกุยถอง บางพ่องก่อจั๊ก มีดซุยปื๋นเข้า มายิง
เรื่องถึงโฮงพัก แน่นักคนจริ๋ง ตึงจายตึงญิง ย้อนเทคกับเหล้า

ขอฝากกำจ่ม จอยลมต่องเต้า ถึงวัฒนธรรมเฮา สันป่าตองนี้
จ้วยกั๋นเป๊าโลม สังคมแผกปี๊ ของใหม่ดั่งอี้ มีมา

ทำอย่างใดนั้น หื้อมันม่วนต๋า จ้วยกั๋นลุมลา มาจมเก่าเกื้อ
ฟ้อนเล็บฟ้อนเจิง เปิงใจ๋ใฝ่เอื้อ ก๊องกล๋องมองโมง สะล้อ

ซึงหลวงปี่แน แห่นันกั๋นน๊อ ฟังม่วนอี่อ้อ เมินนาน
เจิญป้อหลวงและ ก๋ำนันเป๋นฐาน นายกเทศบาล----- ต๋ำบลมาอู้

ขอมาจ้วยกั๋น มาสานสืบกู้ หาหนตางดู เร่งรัด
ก่อนของเก่าหาย ไปจากข่วงวัด 
สันป่าตองบ้าน ธานี- จ้วยกั๋นเตื่อมก๊ำ นำมาขัดสี ของเก่า

เฮามี มาลี้เหียจ้อย-มาหนีแสงไฟ 
ไปเป่าหิ่งห้อย ปาไกล๋จอยวอย เฮี่ยค้าง- จ๊างยังบ่ต๋าย มาขายงา
จ๊าง เป๋นของบ่าหล้าง ดีทำ-ค่าวระบำ 
นำมาเต้าอี้ เต้านี้สู่กั๋นฟัง ก่อนแหล่นายเฮย......

รสสุคนธ์ รักษ์กวี ชมรมอนุรักษ์ภาษาวัฒนธรรมล้านนาเชียงใหม่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๖