เฮาบ่ฮัก ไผจะมาฮัก เฮาบ่เฮียน ไผจะมาเฮียน เฮาบ่สืบ ไผจะมาสืบ

กะโลง สัมมนาสมัชชาครูภูมิปัญญาไทย

     กะโลง  สัมมนาสมัชชาครูภูมิปัญญาไทย
ภูมิปั๋ญญาส่องหล้า                             ธานี
เหมือนดั่งแสงเทียนมี                         เอกอ้าง
ผะหญาเพิ่มทวี                                   เสริมหมู่           เฮานอ
เป๋นแหล่งรวมเพื่อสร้าง                      หน่อเนื้อ          แซมเมือง

                           งามเรืองมี  ช่อเก้า                          มงคล
                            ดูเ ด่นมองเห็นผล                               ถูกต้อง
                            เก้าด้านสู่สากล                              หนุนเนื่อง      เฮาแฮ
                             สอนสั่งศิษย์เกริกก้อง                         แผ่นด้าว        เวียงวัง
ปฎิญญาตังสี่ข้อ                                   กรองมา
คือค่าความศรัทธา                               จิ่มไท้
นำมอบยื่นสภาฯ                                  สืบต่อ          ไปนอ
ครูหมู่เฮาจั๊กได้                                     แจ่มกล้า       เจยบาน
                           แผนงานจะผ่านได้                                โดยดี
                            หรือว่าจะเกิดมี                                      ขัดข้อง
                            จุมเฮาอย่ารอรี                                        หนีห่าง      ไปนา
                            ขอกลุ่มมวลเพื่อนพ้อง                           จุ่งได้          สามัคคี   เฮาเฮย.....
                                                          
                                           นายถนอม      ปาจา
                           ครูภูมิปัญญาไทยรุ่นที่  ๗   สาขาภาษาและวรรณกรรม
                           อำเภอสันป่าตอง      จังหวัดเชียงใหม่      ประพันธ์
เนื่องในงานสัมมนาสมัชชาครูภูมิปัญญาไทย   วันที่๑๕-๑๗ธันวาคม  ๒๕๕๔
ณ  ทีห้องเพรชรัตน์   โรงแรมดิเอ็มเพรส   จังหวัดเชียงใหม่
ซึ่งจัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาแห่งชาติ  กระทรวงศึกษาธิการ
โดยได้ขับขาน   ใส่ทำนองอื่อกะโลง   เป็นการปิดประชุมในงานสัมมนา

                           ในวันที่  ๑๗ ธันวาคม  ๒๕๕๔  เวลา  ๑๗.๓๐น.