เฮาบ่ฮัก ไผจะมาฮัก เฮาบ่เฮียน ไผจะมาเฮียน เฮาบ่สืบ ไผจะมาสืบ

อี่ปู่สอนหลาน (ภาคที่ 22)อายุคนเฮา เหมือนต๋าวันจว้าย
หื้อฮักษาหมั้น ดีดี
ฮักเหลือกว่าทรัพย์ เงินคำดีหลี
ชีวิตอินทรีย์ จักหาไหนได้

หื้อหมั่นบำรุง ตั๋วเก่าไจ้ไจ้
ก่อยปล๋งวางไป อย่าละ
จักมีความสุข อายุวรรณะ
มั่งมูลมีด้วย เงินคำ

ทำบุญนักนัก ตอบส้ายเวรก๋รรม
ตี้เฮาได้ทำ ป๋างหลังได้สร้าง
การมีเมตต๋า กรุณาแผ่กว้าง
อย่าได้ตูมวาง ขว้างซัด

สัพเพสัตต๋า หื้อมีความฮัก
สัตว์ตั๋วใหญ่หน้อย เนอนาย
สัตว์ทุกชีวิต มีจิตกลั๋วต๋าย
จ๊าง, ม้า, งัว, ควาย เหมือนกั๋นชุผู้

มันบ่จ้างจ๋า มันบ่จ้างอู้
บ่เหมือนคนเฮา มนุษย์
สัตว์ตั๋วเปิ้งนาย อย่าตี๋อย่าตุ๊บ
เข่นขาค่ำฆ่า ราวี

สัตว์ตั๋วใหญ่น้อย อย่าได้บุบตี๋
เวระมณี จักจ้วยตั๋วเจ้า
เป๋นกำแปงยาย แวดล้อมอุ้มเฒ่า
กึ๊ดลังอันใด จ้วยก๊ำ-แหล่นายเหย

“จินดาพรหม จินดาหลวง”
“หอศิลปมรดกกวีล้านนา”
“ชมรมฟื้นฟูกวีล้านนาไทย”
9/9 หมู่ 6 บ้านแม่นาป้าก ต.แม่หอพระ อ.แม่แตง เชียงใหม่