เฮาบ่ฮัก ไผจะมาฮัก เฮาบ่เฮียน ไผจะมาเฮียน เฮาบ่สืบ ไผจะมาสืบ

อี่ปู่สอนหลาน (ภาคที่ 55)

อี่ปู่สอนหลาน (ภาคที่ 55)

จะเจ็บเมื่อยไข้ ก็เพื่ออาหาร
จะได้เตียวสงสาร ก็เพื่อใจ๋บาป
จะได้ตุ๊กข์ได้ยาก ก็เพื่อกิเลสตัณหา
จะได้วิบากหนา ก็เพื่อเอายศเป๋นใหญ่

อาหารก๋ารกิ๋น เมาวินฮ้อนไหม้
ล้วนแต่พิษภัย แวดล้อม
กิ๋นจิ๊นกิ๋นปล๋า กิ๋นผักกิ๋นพร้อม
ตกค้างสารฆ่า แมลง

ได้เจ็บเมื่อยไข้ เพราะอาหารแสลง
คาบเช้า-งาย-แลง หื้อแยงถี่ถ้วน
บ่กิ๋นก็ผอม กิ่นนักก็อ้วน
จ้อหว้อฮูวาย แต๊และ

แม้แต่เห็ดขอน เห็ดดอนเห็ดแพะ
กล๋ายเกิดเห็ดพิษ มีมา
เจ้นหม่อนเจ้นอุ๊ย บิตตู๋มาต๋า
พิษตกค้างครา บ่มีสักหน้อย

โลกยิ่งเจริญ ยิ่งปาเศร้าสร้อย
มีสารปล๋อมปน สัปป๊ะ
คนใจ๋อาธรรม นำมาเคล้าคละ
หื้อเกิดโรคได้ ตวยตัน

ก็เพราะสาเหตุ กิเลสต๋าหัน
ตั๋ณหาเงินพัน หมื่นแสนล้านได้
วิบากคนเฮา มัวเมามืดไหม้
เมายศล้ำไป เดือดฮ้อน แหล่นายเหย.

"จินดาพรหม จินดาหลวง"
"ชมรมฟื้นฟูกวีล้านนาไทย"
"หอศิลปมรดกกวีล้านนา"
9/9 หมู่ 6 บ.แม่นาป้าก ต.แม่หอพระ
อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 50150