เฮาบ่ฮัก ไผจะมาฮัก เฮาบ่เฮียน ไผจะมาเฮียน เฮาบ่สืบ ไผจะมาสืบ

อี่ปู่สอนหลาน (ภาคที่ 28)สูบบุหรี่ มันมีสารปิ๊ษ
หลานอย่าได้คิด สูบควันสวรรค์
ไผสูบติดแล้ว โต้ษมีมหันต์
แต๊กล๋ายเป๋นควัน นรกหมกไหม้

เพราะเร่งหื้อเป๋น มะเร็งป่วยไข้
สารปิ๊ษเผาใน ปอดแม้ม
แพทย์เอ๊กซเรย์ ฉายฟิล์มใส่แฟ้ม
ฮู้หันถี่แจ้ง ปายใน

ปอดเป๋นจุดจ๊ำ ลามแผวหัวใจ๋
ถุงลมโป่งใน หายใจ๋ออกเข้า
อิดอ่อนเหลือแสน แกนอกเน้อเจ้า
หายใจ๋บ่เบา ฮอดต๊อง

โต้ษมันมีหลาย สหายปี้น้อง
อย่าได้เกี่ยวข้อง กับมัน
เพิ่นเตื๋อนบอกไว้ ไผก็ตึงหัน
แต่แล้วยังคัน ปากั๋นสูบได้

หาเงินฮิมต๋าย หมายมาเลี้ยงไส้
บุหรี่ทำลาย จีวิต
ใคร่อายุยืน อย่าไปฝืนคิด
หัดสูบอยู่ใกล้ มันเลย

คนตี้สูบแล้ว ก้อยละวางเฉย
เมินไปก็เกย ลวดเลยเลิกได้
บ่ต้องมียา หาหมอเหนือใต้
เสียเวลาไป เปล่าว้าง

มันอยู่ตี้ใจ๋ หลานได้เลิกร้าง
จีวิตเป่งกว้าง ยืนยาว-แหล่นายเหย

“จินดาพรหม จินดาหลวง”
“ชมรมฟื้นฟูกวีล้านนาไทย”
“หอศิลปมรดกกวีล้านนา”
9/9 หมู่ 6 บ้านแม่นาป้าก ต.แม่หอพระ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 50150